Urgentie- en beroep

Urgentie en beroep

Urgentie en beroep

De sociale huurwoningen in de regio Stedendriehoek worden zo eerlijk mogelijk verdeeld. Sociale huurwoningen zijn woningen met een huurprijs tot € 710,68 per maand (prijspeil 2017). Hiervoor zijn regels opgesteld. Soms krijgt een woningzoekende voorrang op andere woningzoekenden. Dit kan zijn om sociale, medische of financiële redenen. Het kan ook zijn dat uw woning gesloopt of gerenoveerd moet worden en u om die reden een andere woning nodig heeft. 

Urgentie om sociale, medische of financiële redenen
Het kan voorkomen dat u op zeer korte termijn een (andere) woning nodig heeft. Mogelijk komt u dan in aanmerking voor een urgentieverklaring. Voorrang krijgt u niet zomaar. Als de ene woningzoekende voorrang krijgt, moet een andere woningzoekende immers langer wachten. Wilt u urgentie aanvragen, dan moet u allereerst voldoen aan enkele praktische voorwaarden: 

 • u heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel;
 • u bent 18 jaar of ouder;
 • u staat ingeschreven als woningzoekende bij Woonkeus Stedendriehoek;
 • u heeft een positieve verhuurdersverklaring.

Een urgentieverklaring wordt alleen in uitzonderlijke en dringende situaties toegekend. Er moet sprake zijn van een noodsituatie. U bent niet zelf verantwoordelijk voor het ontstaan van de situatie. U kunt de situatie ook niet zelf oplossen. Hieronder volgt een toelichting op elk criterium.

Noodsituatie
Een noodsituatie houdt het volgende in: 

 • uw probleem heeft een directe relatie met uw woning of woonomgeving;
 • een (andere) zelfstandige sociale huurwoning in de regio Stedendriehoek moet de oplossing zijn voor de huidige noodsituatie;
 • uw huidige woning is niet geschikt (te maken) om het probleem te verhelpen;
 • de noodsituatie is zo ernstig dat het onverantwoord is deze langer dan vier maanden te laten voortbestaan;
 • u kunt aantonen dat het probleem in de regio Stedendriehoek moet worden opgelost, ook al stond u minimaal de afgelopen 12 maanden niet ingeschreven op een zelfstandig adres bij een gemeente in deze regio.

Eigen verantwoordelijkheid
Eigen verantwoordelijkheid houdt het volgende in:

 • u bent niet verwijtbaar verantwoordelijk voor het ontstaan van het probleem;
 • de noodsituatie was niet te voorzien. U was niet in staat op tijd andere maatregelen te treffen, bijvoorbeeld door u in te schrijven als woningzoekende in de regio Stedendriehoek;
 • De maximale termijn waarin eigen verantwoordelijkheid voor het woonprobleem verwijtbaar kan worden gesteld, is drie jaar.

Zelfredzaamheid
U bent niet zelfredzaam in de volgende gevallen:

 • uw verzamelinkomen en uw eventuele vermogen zijn onvoldoende om zelf een huur- of koopwoning te betrekken op de particuliere markt (uw verzamelinkomen ligt onder de €40.346, prijspeil 2017);
 • uw inschrijftijd is onvoldoende om zelf binnen een redelijke termijn in de regio een woning te kunnen vinden. De grenzen worden hiervoor jaarlijks vastgesteld. Voor huishouden van 1 en 2 personen geldt in 2017 een grens van 5 jaar inschrijftijd. Voor huishouden van 3 tot 5 personen geldt in 2017 een grens van 6 jaar inschrijftijd;
 • u heeft niet de mogelijkheid om het woonprobleem op te lossen door bewoning van onzelfstandige woonruimte (een kamer of etage).

Een urgentieverklaring aanvragen
Een urgentieverklaring aanvragen kost € 30,-. 

In grote lijnen verloopt de aanvraagprocedure als volgt:

Stap 1 Ga naar één van de samenwerkende corporaties van Woonkeus Stedendriehoek. Een medewerker van de corporatie schat in of u kans maakt op urgentie. Als dat zo is, volgt een afspraak met een urgentiefunctionaris.

Stap 2 Deze urgentiefunctionaris van de corporatie neemt contact met u op. Met hem/haar bespreekt u uw situatie. U bespreekt of het zinvol is om de procedure te starten. Als u besluit een aanvraag in te dienen, vertelt de urgentiefunctionaris welke informatie u daarvoor aan moet leveren. 

Stap 3 De urgentiefunctionaris schrijft een rapport over uw persoonlijke situatie. Samen met u verzamelt de functionaris gegevens van derden voor uw urgentiedossier. De functionaris vertelt u welke informatie u moet aanleveren. U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanleveren van de gegevens.

Vraagt u een urgentie aan vanwege een relatieverbreking? Klik dan hier voor een overzicht van de benodigde documenten.

Vraagt u urgentie aan vanwege psychosociale of medische problemen, dan kan de functionaris aan een extern bureau vragen om een aanvullend rapport over uw situatie. Soms wil een medewerker van het externe bureau u hiervoor thuis bezoeken. 

Uw urgentiedossier bestaat uit het rapport van de functionaris en alle andere gegevens die over uw situatie zijn verzameld. U betaalt eenmalig € 30,-. De functionaris stuurt uw dossier naar het secretariaat van de urgentiecommissie. 

Stap 4 De Regionale Urgentiecommissie Stedendriehoek beoordeelt uw aanvraag. Dit is een onafhankelijke commissie. Iedere aanvraag wordt individueel behandeld. De commissie neemt haar besluit op basis van het dossier. In de regio Stedendriehoek hebben de samenwerkende corporaties bepaald wat de regels zijn om urgentie te kunnen krijgen. De urgentiecommissie moet zich houden aan deze regels. Binnen zes weken nadat de urgentiefunctionaris uw dossier heeft doorgezonden, stuurt het secretariaat u bericht over de uitslag.

Stap 5 Krijgt u urgentie? Dan is uw urgentieverklaring vier maanden geldig. Met een urgentieverklaring heeft u voorrang op andere woningzoekenden. Via deze website kunt u zoeken naar een woning. Een urgentieverklaring is geldig voor het totale regionale woningaanbod.

Een urgentieverklaring is geldig in het stedelijke gebied (dus in de bebouwde kom) van Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Soms is een urgentie ook geldig in het landelijk gebied van de regio Stedendriehoek.

Met een urgentie krijgt u voor de meeste woningen voorrang op andere woningzoekenden. Als er meerdere urgent woningzoekenden op dezelfde woning reageren, dan geldt de regel: de woningzoekende die het eerst urgentie heeft gekregen, gaat voor.

Lees goed wat er in de woningadvertenties staat. U heeft namelijk niet bij alle woningen voorrang met uw urgentie. Dit staat in de advertentie. Heeft u voor een woning geen voorrang met uw urgentie? dan kunt u wel reageren, maar op basis van uw inschrijfduur. Reageert u op een lotingwoning? Uw urgentie is dan niet geldig. Lotingwoningen worden willekeurig toegewezen zonder rekening te houden met inschrijfduur of voorrangsregels.

De urgentiecommissie mag speciale voorwaarden verbinden aan een urgentie. De commissie kan bijvoorbeeld bepalen dat een urgentie alleen geldig is in een bepaalde plaats. Als dit zo is, staat dit in het besluit dat u ontvangt van de commissie. 

Stap 6 Uw urgentieverklaring vervalt in de volgende gevallen:

 • u accepteert woonruimte. Daarmee vervalt ook uw inschrijving als woningzoekende;
 • u weigert een aanbod van passende woonruimte;
 • na het verstrijken van de urgentietermijn.

Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan de urgentiecommissie de urgentieperiode met maximaal drie maanden verlengen. Bijvoorbeeld als u kunt aantonen dat u binnen uw urgentietermijn geen mogelijkheid heeft gehad om te reageren op het woningaanbod. Dit komt bijna niet voor. Een verzoek tot verlenging moet u zelf op tijd indienen bij de woningcorporatie waar u ook de urgentieaanvraag heeft ingediend. Dit kan in de laatste maand waarin uw urgentieverklaring geldig is.

Herstructureringsurgentie
Soms moeten woningen worden gerenoveerd of zelfs worden gesloopt. Woont u in een woning waar dit gebeurt? Dan kan het zijn dat u, kosteloos, een herstructureringsurgentie krijgt.

Een herstructureringsurgentie wordt een jaar voor de vastgestelde sloopdatum toegekend. Per project wordt bepaald of een herstructureringsurgentie voorrang heeft voor een speciaal type woning.

Voorrang per soort urgentie
Woningzoekenden met een medische, financiële en/of sociale urgentie hebben meestal voorrang op personen met een herstructureringsurgentie. Dit is echter niet altijd het geval. In een woningadvertentie kan bijvoorbeeld een van de volgende opmerkingen staan: 

 • geen voorrang voor urgenten: dit betekent dat urgentie geen voorrang heeft, ook niet voor herstructureringsurgenten. De volgorde van kandidaten wordt bepaald op inschrijfduur.
 • geen voorrang voor urgenten, behalve herstructureringsurgenten.

Mag u aangeboden woningen weigeren?
Als u een lotingwoning krijgt aangeboden, dan mag u deze niet weigeren. Als u dat wel doet, dan kunt u een half jaar niet meer reageren op woningen.

Als regulier woningzoekende, dus zonder urgentieverklaring, mag u een woning weigeren die toegewezen wordt op basis van inschrijftijd. U dient dan wel tijdig te reageren op de aangeboden woning en een duidelijke weigeringsreden op te geven. Als u dit niet doet en u geeft binnen drie maanden twee keer geen reactie of duidelijke weigeringsreden op een aangeboden woning, dan kunt u ook een half jaar niet meer reageren op woningen.

Bent u een urgent woningzoekende en wordt u zes maanden geblokkeerd? Dan zal uw urgentie in die periode verlopen. Een urgentie is immers vier maanden geldig.

Het is dus belangrijk om altijd te reageren op een aangeboden woning, ook als u er toch geen belangstelling voor heeft.

Niet eens met een besluit?
Bent u het niet eens met een besluit van de urgentiecommissie? Dan kunt u in beroep gaan tegen dit besluit bij de Regionale Beroepscommissie Stedendriehoek.

Meer weten?
Wilt u weten of u aan de voorwaarden voor urgentie voldoet? Neem dan contact op met één van de samenwerkende verhuurders van Woonkeus Stedendriehoek. 

Beroep
In de regio Stedendriehoek werken vijf gemeenten samen als het gaat om het verdelen van huurwoningen. Dit zijn de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Voorst en Zutphen. De corporaties binnen deze gemeenten doen hun best om alles goed te laten verlopen. Toch kan er iets mis gaan. Vindt u dat de regels niet goed zijn toegepast bij de verdeling van woonruimte of bij het behandelen van uw urgentieaanvraag? Dan kunt u een beroepschrift indienen. U kunt beroep indienen bij de Regionale Beroepscommissie Stedendriehoek.

Waarvoor kunt u terecht bij de beroepscommissie?

U heeft een beroep over:

U dient uw beroepschrift in bij:

Uw woning

De verhuurder van de woning. Vraag de verhuurder naar de procedure.

Uw woonomgeving

De verhuurder van de woning of de gemeente. Vraag de verhuurder of de gemeente naar de procedure.

Het woningaanbod

De verhuurder van de woning. Vraag de verhuurder naar de procedure.

Het gedrag van medewerkers van de verhuurder

Vraag de verhuurder naar de procedure.

Uw inschrijving bij Woonkeus Stedendriehoek

Een deelnemende verhuurder van Woonkeus Stedendriehoek. Bent u vervolgens ontevreden over de afhandeling, dan kunt een bezwaarschrift indienen bij de Regionale Beroepscommissie Stedendriehoek.

De aanbieding en toewijzing van een woning

De verhuurder van de woning.

De afwijzing van uw urgentieaanvraag

Regionale Beroepscommissie Stedendriehoek.

Het vervallen van uw urgentieverklaring

Regionale Beroepscommissie Stedendriehoek.

Het vervallen van uw inschrijving bij Woonkeus Stedendriehoek

Regionale Beroepscommissie Stedendriehoek.

De spelregels van het woonruimteverdeelsysteem

Tegen de spelregels kunt u geen bezwaar maken.

Samenstelling beroepscommissie
Bij een hoorzitting zijn altijd een voorzitter, twee leden en een secretaris aanwezig. De voorzitter en leden zijn onafhankelijk. Dit betekent dat zij geen band hebben met corporaties binnen de Stedendriehoek. De voorzitter en leden worden benoemd door Woonkeus Stedendriehoek.

Voorwaarden waaraan uw bezwaarschrift moet voldoen
U kunt een beroepschrift indienen binnen zes weken nadat het besluit - of de
gebeurtenis - waartegen u in beroep gaat, heeft plaatsgevonden. U kunt uw beroepschrift sturen naar:

Regionale Beroepscommissie Stedendriehoek
Postbus 56
6660 AB  Elst

In uw beroepschrift moet in ieder geval het volgende staan:

 • uw naam en adres
 • uw inschrijfnummer bij Woonkeus Stedendriehoek
 • de datum waarop u uw beroepschrift verstuurt
 • een omschrijving van het besluit of de gebeurtenis waartegen u beroep maakt
 • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit of de gebeurtenis
 • uw handtekening

Uw beroepschrift wordt alleen in behandeling genomen als u belanghebbende bent, of als u schriftelijk bent gemachtigd door de belanghebbende. Voor het in behandeling nemen van uw beroepschrift moet u eenmalig € 30,- betalen.

Hoe wordt uw beroepschrift behandeld?
De beroepscommissie kijkt eerst of uw beroepschrift voldoet aan de voorwaarden. Als dit niet het geval is, dan is uw beroepschrift niet ontvankelijk. Dat betekent dat uw beroepschrift niet verder in behandeling wordt genomen. U ontvangt hierover een brief.

Als uw beroepschrift wel aan de voorwaarden voldoet, dan wordt het in behandeling genomen door de beroepscommissie. U krijgt een uitnodiging voor een hoorzitting. Tijdens een hoorzitting kunt u uw beroepschrift mondeling toelichten. Tijdens de hoorzitting krijgt ook de tegenpartij de gelegenheid om een toelichting te geven.

Tijdens de hoorzitting kunt u zich door iemand laten bijstaan. U kunt ook iemand machtigen om namens u het woord te voeren. Hiervoor moet u een schriftelijke machtiging kunnen laten zien aan de beroepscommissie.

De hoorzitting is niet openbaar. De beroepscommissie neemt een besluit binnen zeven weken nadat zij uw beroepschrift heeft ontvangen. U ontvangt hierover een brief.

Tegen een beslissing van de beroepscommissie kunt u niet verder in beroep gaan.