Beroep of klacht?

Beroep of klacht?

In de regio Stedendriehoek werken vijf gemeenten samen als het gaat om het verdelen van huurwoningen. Dit zijn de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Voorst en Zutphen. De corporaties binnen deze gemeenten doen hun best om alles goed te laten verlopen. Toch kan er iets mis gaan. Vindt u dat de regels niet goed zijn toegepast bij de verdeling van woonruimte of bij het behandelen van uw urgentieaanvraag? Dan kunt u een beroepschrift indienen. U kunt beroep indienen bij de  Beroepscommissie regio Stedendriehoek.

Waarvoor kunt u terecht bij de beroepscommissie?

U heeft een beroep over:

U dient uw beroepschrift in bij:

Uw woning

De verhuurder van de woning. Vraag de verhuurder naar de procedure.

Uw woonomgeving

De verhuurder van de woning of de gemeente. Vraag de verhuurder of de gemeente naar de procedure.

Het woningaanbod

De verhuurder van de woning. Vraag de verhuurder naar de procedure.

Het gedrag van medewerkers van de verhuurder

Vraag de verhuurder naar de procedure.

Uw inschrijving bij Woonkeus Stedendriehoek

Een deelnemende verhuurder van Woonkeus Stedendriehoek. Bent u vervolgens ontevreden over de afhandeling, dan kunt u een beroepschrift indienen bij de Beroepscommissie regio Stedendriehoek.

De aanbieding en toewijzing van een woning

De verhuurder van de woning.

De afwijzing van uw urgentieaanvraag

Beroepscommissie regio Stedendriehoek

Het vervallen van uw urgentieverklaring

Beroepscommissie regio Stedendriehoek

Het vervallen van uw inschrijving bij Woonkeus Stedendriehoek

Beroepscommissie regio Stedendriehoek

De spelregels van het woonruimteverdeelsysteem

Tegen de spelregels kunt u geen bezwaar maken.

Samenstelling beroepscommissie
Een beroepschrift wordt behandeld in een hoorzitting. Daarbij zijn een voorzitter, twee leden en een secretaris aanwezig. De voorzitter en leden zijn onafhankelijk. Dit betekent dat zij geen band hebben met corporaties of gemeenten binnen de regio Stedendriehoek. De voorzitter en leden worden benoemd door Woonkeus Stedendriehoek.

Voorwaarden waaraan uw bezwaarschrift moet voldoen
U kunt een beroepschrift indienen binnen zes weken nadat het besluit - of de
gebeurtenis - waartegen u in beroep gaat, heeft plaatsgevonden. U kunt uw beroepschrift sturen naar: beroepscommissieenservenl

In het beroepschrift moet in ieder geval staan:

1. uw naam, adres en inschrijfnummer van Woonkeus Stedendriehoek;

2. de datum waarop u het beroepschrift schrijft;

3. een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent;

4. de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;

5. uw handtekening of de handtekening van de persoon die namens u het beroepschrift schrijft.

Uw beroepschrift wordt alleen in behandeling genomen als u belanghebbende bent, of als u schriftelijk bent gemachtigd door de belanghebbende. Voor het in behandeling nemen van uw beroepschrift moet u eenmalig € 30,- betalen.

Hoe wordt uw beroepschrift behandeld?
De beroepscommissie kijkt eerst of uw beroepschrift voldoet aan de voorwaarden. Als dit niet het geval is, dan is uw beroepschrift niet ontvankelijk. Dat betekent dat uw beroepschrift niet verder in behandeling wordt genomen. U ontvangt hierover een brief.

Als uw beroepschrift wel aan de voorwaarden voldoet, dan wordt het in behandeling genomen door de beroepscommissie. U krijgt een uitnodiging voor een hoorzitting. Tijdens een hoorzitting kunt u uw beroepschrift mondeling toelichten. Tijdens de hoorzitting krijgt ook de tegenpartij de gelegenheid om een toelichting te geven.

Tijdens de hoorzitting kunt u zich door iemand laten bijstaan. U kunt ook iemand machtigen om namens u het woord te voeren. Hiervoor moet u een schriftelijke machtiging kunnen laten zien aan de beroepscommissie.

De hoorzitting is niet openbaar. De beroepscommissie neemt een besluit binnen zeven weken nadat zij uw beroepschrift heeft ontvangen. U ontvangt hierover schriftelijk bericht.

Tegen een beslissing van de beroepscommissie kunt u niet verder in beroep gaan.